شرایط ترجمه و تایید مدارک

می 19, 2019
گواهی ثبت اختراع

ترجمه گواهی ثبت اختراع

فوریه 26, 2019
دانشنامه پزشکی

ترجمه مدارک دانشگاهی پزشکی

برای اخذ تاییدات دادگستری و امور خارجه ترجمه مدارک دانشگاهی پزشکی می بایستاقدام به اخذ تایید وزارت بهداشت نماییددفتر ترجمه رسمی پویامهر خدمات اخذ تاییدیهوزارت بهداشت […]
فوریه 26, 2019
پروانه کسب

ترجمه پروانه کسب

پروانه های کسبی که دارای کد شناسه صنفی هستند قابل ترجمه و تایید دادگستری و امورخارجه اند. در صورتیکه پروانه کسب شما دارای کد شناسه صنفی […]
فوریه 26, 2019
نسخه پزشک

ترجمه نسخه پزشک

نسخه و گواهی های صادره از سوی پزشک قابل ترجمه است. برای اخذ تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه لازم است نسخه یا گواهی به تایید […]
فوریه 26, 2019
گواهی فوت

ترجمه گواهی فوت

اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر ادارۀ ثبت احوال با ارائۀ شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است
فوریه 26, 2019
کارت نظام پزشکی

ترجمه کارت نظام پزشکی

جهت اخذ تاییدات دادگستری و امور خارجه ترجمه کارت نظام پزشکی لازم است با مراجعه به سازمان نظام پزشکی و ارائه اصل کارت نظام پزشکی، گواهی […]
ژانویه 20, 2019
دیپلم 2

ترجمه مدارک تحصیلی دبیرستان و پیش دانشگاهی

برای اخذ تاییدات دادگستری و امورخارجه ترجمه مدارک تحصیلی شامل ریزنمرات دبیرستان و پیش دانشگاهی و مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی می بایست اقدام به اخذ […]
ژانویه 20, 2019
دفترچه بیمه

ترجمه دفترچه بیمه

دفترچه های بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه سلامت و … در صورت داشتن اعتبار قابل ترجمه و تایید هستند
ژانویه 20, 2019
سابقه بیمه

ترجمه سابقه بیمه

برای سابقه بیمه به شعبه بیمه مربوطه مراجعه نموده و درخواست سابقه بیمه نمایید، سوابق بیمه ای که اداره بیمه صادر می کند دارای سه امضا […]